دوره 24 تکنیک تبلیغات

آمارها حاکی از این است که مردم روزانه در معرض بیش از 5000 تبلیغ مختلف قرار می گیرند؛ بنابراین طبیعتاً در دنیای پر رقابت امروزی تبلیغات، روش های قدیمی نیاز به بازنگری و بازنویسی دارند. ما در این دوره 24 تکنیک نوین و پرطرفدار تبلیغات را به صورت مشروح برای شما گردآوری و ارائه کرده ایم.

2,100,000 تومان

دوره مدیریت تبلیغات

دوره مدیریت تبلیغات، به تدوین استراتژی های مورد نیاز برای تبلیغات با توجه به مخاطب هدف، آنالیز رقبا، بسترهای موجود و رهبری دپارتمان تبلیغات می پردازد.

7,000,000 تومان