دوره مدیریت تبلیغات

دوره مدیریت تبلیغات، به تدوین استراتژی های مورد نیاز برای تبلیغات با توجه به مخاطب هدف، آنالیز رقبا، بسترهای موجود و رهبری دپارتمان تبلیغات می پردازد.

7,000,000 تومان